Vikskvarn

MapViksKvarn

 © Licensgivare, Geodatasamverkan 109-2012/4174


Från Bodafors kör mot Malmbäck. I Hjärtsöla kör mot Gådeberg och efter några km kommer man till Storkvarnen. Strax öster därom ansluter Höglandsleden,här finns viss parkeringsmöjlighet.


Man kan också fortsätta mot Almesåkra, ta av mot Barkansjö och köra ned till Barkansjö Kvarn och parkera där Höglandsleden korsar vägen.  Denna följer man sedan mot öster till Storkvarnån och Vikskvarn. 


Området är Natura 2000-klassat och är nu  naturreservat. 


Området består av en kanjon  bildad kring Storkvarnån, som avvattnar Almesåkrasjön och är ett av  Lagans källflöden.Det vi ser i dag är mycket en produkt av istidens verkningar, men geologiskt har området sitt ursprung i vulkanis aktivitet , som bildade den s k Almesåkraformationen, som är geologiskt intressant och unik för Sverige. Denna formation går här i dagen med kvartsiter på östra sidan( ”Vita Bergen”), diabas , konglomerat och lerskiffer på den västra. Eroderat material bildar mäktiga talusbranter.


En stig leder upp mot en utsiktsplats i väster, RYA berg, nära lerskifferförekomsten.


OBS! Fall- och rasrisk!


Den rödbruna lerskiffern har här utnyttjats för tegeltillverkning under 1800-talet vid RYA tegelbruk. Rester av ungnar finns nära Storkvarnån. Av detta tegel har man bl a byggt Nässjö Bryggeri, nu bortrivet !


Här har också funnits kvarn och såg!


Området bekläds av gran/blåbärsskog av typ västlig tajga, men i väster vid Storkvarnen finns också lönn , hassel och ask.
Almesåkraformationens jordar bidrar till stor botanisk rikedom med bl a skogsbräsma, dvärghäxört, hässlebrodd, hultbräken ,kalmus, storrams, kransrams, jätterams, rödblära, trolldruva, tandrot, måbär, tibast, topplösa, dyveronika, skogsolvon, toppklocka och mossbräcka.


Av lavar märks bl a aspgelélav och  brunpudrad nållav. Dunmossa och skuggmossa påträffas också.


Här finns också den rödlistade gränstickan.


Vid Vikskvarn växer ett bestånd björnrot.


I ån trivs bl a signalkräftor,och elritsa, lake och gädda.Strömstare och forsärla ses också här, liksom utter.
MapOldViksKvarn