Floen

MapFloen
© Licensgivare, Geodatasamverkan 109-2012/4174

 

Kör gamla Vetlandavägen  till S. Målen, sväng Ö mot Gissarp. Efter c a 2 km finns parkeringsmöjlighet.

Man kan också komma från  Ö .Strax N om Gissarp  går en väg mot V. OBS! dock en obevakad järnvägsövergång!

Höglandsleden passerar området.

Floen var ett husartorp under Smålands Husarregemente på 16-och 1700talen. Marken har tack vare kontinuerligt bete och slåtter behållit sitt kultur-och botaniska värde. Torpet utgör också ett bra exempel på hur jordbruk bedrevs långt in på 1800-talet , med inägor och utmarker, djur betande i skogen  , ängsslåtter för att få foder till djuren under vintern och också gödsel till åkern, där brödsäden växte.

”Äng är åkers moder”

Torpet ligger på moränmark med en del istidsbildningar i form av rännor. Bergrunden är Almesåkraformationens sedimentära bergarter, bl a sandsten.

Av bebyggelse återstår i dag bara ladan, men rester av boningshus och en backstuga kan spåras. Torpet är annars helt omgivet av gran-och björkskog.  Enstaka fruktträd växer i gränsen mot odlingsmarken.
Granspira och toppstarr växer i fuktigare delar.  På en gräsbevuxen kulle bakom ladan finns låsbräken.

 

Floen

Bild: Per Blomkvist