Om oss

Lite historik om Nässjö Naturskyddsförening och våra aktiviteter.

Från allra första början…….

Nässjökretsen bildades den 11 februari 1958 i syfte att: ” söka värna och vårda faunan och floran,

skydda, hävda eller återställa natursköna delar av landskapet som är av särskilt värde för allmänhetens rekreation, väcka förslag om lämpliga naturreservat , ordna föredrag och diskussioner för att bland allmänheten sprida kunskap om och förståelse för livet i naturensamt naturskyddets idéer, ordna exkursioner för våra medlemmar och andra naturintresserade personer.”

För att nå en så bred allmänhet som möjligt anordnade man tipspromenader , s k naturstigar. Detta skedde ofta i samarbete med Skid- och Friluftsfrämjandet och Nässjö Ornitologklubb. Vid några tillfällen var även Nässjö Hembygdsförening och Korpförbundet inkopplade  på dessa naturstigar.

I verksamhetsberättelsen från 1959 konstateras att antalet  deltagare vid tipspromenaderna under året sammanlagt varit över 800 personer.

Andra former för kunskapsspridning var föredrag och exkursioner.  På 60-talet handlade det mest om naturvård som t ex Gillis Anderssons föredrag 1964 med titeln ”Vilda växters skönhet” , medan miljöfrågorna kom in mer och mer under 1970-talet då bl a Sven Sjöstedt höll ett anförande om ”Energikrisen och luftföroreningarna.”

Tidigt miljö-och naturvårdsarbete

Naturvårdsarbetet  fick en rask start. Redan 1959 slopades skottpengar på grävling i Nässjö efter ett förslag från Nässjökretsens styrelse. Andra kommuner runt omkring följde snart efter. Under 60-talet arbetade man  med stor iver på att skottpengar på rovdjur helt skulle slopas. Andra områden som styrelsen skickade in skrivelser om till berörda instanser var angående giftanvändning, nedskräpning, renhållningsmonopolet, tomgångskörning, svavelhalt i eldningsoljor, kvicksilverbetning av utsäde,oljeutsläpp i Runnerydssjön och Höregölen etc. Föreningen bidrog även med underlagsmaterial till den inventering av Nässjö kommun som utfördes av Ingemar Hjorth och Leif Bjelm  1974-1978.

Fågelskydd.

Fågelsjöarna Barkerydssjön och Ryssbysjön har tillsammans med Nässjö Ornitologklubb varit föreningens skötebarn under många år. 1964 jaktfredades Ryssbysjöns södra del eter en framställan till markägaren Nässjö pastorat. I flera skriftväxlingar med länsstyrelsen har man på olik sätt sökt skydda fågellivet i Ryssbysjön. Man har bl a krävt bevarande av vassruggarna och förbud mot motorbåtstrafik.

Höglandsleden.

Under sensommaren 1973 väckte föreningens dåvarande kassör, skogsvårdskonsulent Kjell Andersson, ett förslag om att anlägga en vandringsled mellan Lövhult och Hok.. Den 18 september 1974 beslöt styrelsen att åta sig huvudmannaskapet för den s k Höglandsleden. Man begärde igångsättningstillstånd hos länsstyrelsen samt 200 dagsverken för utförandet. Höglandsleden blev en klar succé och Nässjö kommun övertog huvudmannaskapet för leden den 24 februari 1977.

Bråna äng.

Varje år sedan 1976 lägger vi ner mycket arbete på att sköta Bråna äng. Det innebär att vi fagar på våren, slår med lie i augusti och röjer under vintern. Vi har också byggt en riktig smålandsgärdsgård utmed Gamla Eksjövägen. 2016 firade vi ett storslaget 40-årsjubileum. Det är  ett stort arbete att hålla igång en äng med frivilliga krafter. Dock har vi 2017 fått dit betesdjur igen, vilket ger oss en möjlighet att studera effekten av bete.

Handla miljövänligt och Miljövänliga veckan.

Vid miljövänliga veckan på hösten, vecka 40, har vi tidigare under många år gjort butiksundersökningar för att se hur stor del av butikens varor som varit miljömärkta.  Några år delade vi också ut diplom till Nässjös bästa miljöbutik.

Föreningen sköter den lokala versionen av ”Bra Miljöval butiker” som i Nässjö innebär Willys, där vi årligen går igenom sortiment och annat.

Numera avslutas MVV alltid med en tipspromenad i Lövhult där vi når ett stort antal människor med ”årets budskap”.

Värd för riksföreningens årsmöte 1995.

Flera hundra delegater kom från hela Sverige till årsmötet i Nässjö. Under årsmötet hade Nässjökretsen ett särskilt program för de barn som följt med sina föräldrar. Både årsmötet och det speciella programmet för barnen blev mycket uppskattade.

Namninsamling mot Trollskogen i Lövhult.

Under våren 1996 arbetade vi med att försöka stoppa den planerade ”Trollskogen” i Lövhult, för att bevara Lövhult som rekreationsområde. Vi samlade bl a in över 4000 namn på protestlistor.Trollskogsprojektet stoppades under hösten samma år.

Under 2000-talet…..

I ”modernare tid” har miljöfrågorna ökat i styrka. Klimatet och kemikalierna är typexempel på aktiviteter som tillsammans med globala frågor varit uppe i olika sammanhang.

Inför Köpenhamnsmötet fick kretsen hela kommunfullmäktige att komma ut på gatan och applådera och fika med våra cyklister, Björnssons,Ylva Grudd m fl, när dessa anlände till Nässjö på cykelturen mellan Malmö och Stockholm för att manifestera klimatfrågan.

Vi fyllde Sagabiografen när vi visade ”Underkastelsen” och efter filmen diskuterade  risker med kemikalier. Detta blev startskottet på ett mera långsiktigt arbete med kemikaliefrågan.

Kretsen har försökt att öka arbetet med skogsproblematiken, gjort vandringar med Södra Skogsägarna och visat ”The Borneo Case” och diskuterat vårt ansvar för skövlingarna.

Den senaste aktiviteten var en kväll kring ”De globala målen”, där c a 35 personer från politiken, förvaltningarna och allmänheten mötte upp och diskuterade. Med all sannolikhet kommer detta att följas upp under 2018.