Om oss

Lite historik om Nässjö Naturskyddsförening och våra aktiviteter.

Från allra första början…
Nässjökretsens bildades den 11 februari 1958 i syfte att: söka värna och vårda faunan och floran. * skydda, hävda eller återställa sådana natursköna delar av landskapet som är av särskild värde för allmänhetens rekreation. * väcka förslag om lämpliga naturreservat. * ordna föredrag och diskussioner för att bland allmänheten sprida kunskap om och förståelse för livet i naturen samt naturskyddets idéer. * ordna exkursioner för våra medlemmar och andra naturintresserade personer.
För att nå en så bred allmänhet som möjligt anordnade man tipspromenader, s.k. naturstigar. Detta skedde ofta i samarbete med Skid- och Friluftsfrämjandet och Nässjö Ornitologklubb. Vid några tillgällen var även Nässjö hembygdsförening och Korpförbundet inkopplade på dessa naturstigar. I verksamhetsberättelsen från 1959 konstateras att antalet deltagare i tipspromenaderna under året  sammanlagt varit över 800 personer.
Andra former för kunskapsspridning var föredrag och exkursioner. På 60-talet handlade det mest om naturvård som t.ex. Gillis Anderssons föredrag 1964 med titeln ”Vilda växters skönhet”, medan miljöfrågorna kom in mer och mer under 1970-talet då bl.a. Sven Sjöstedt höll ett anförande om ”Energikrisen och luftföroreningarna.

Tidigt miljö- och naturvårdsarbete.

Naturvårdsarbetet fick en rask start. Redan 1959 slopades skottpengar på grävling i Nässjö efter ett förslag från Nässjö kretsens styrelse. Andra kommuner runt omkring följde snart efter. Under 60-talet arbetade man med stor iver på att skottpengar på rovdjur helt skulle slopas. Andra områden som styrelsen skickade in skrivelser om till berörda instanser var angående giftanvändning, nedskräpning, renhållningsmonopolet, tomgångskörning, svavelhalt i eldningsoljor, kvicksilverbetning av utsäde, oljeutsläpp i Runnerydssjön och Höregölen etc. Föreningen bidrog även med underlagsmaterial till den naturinventering av Nässjö kommun som utfördes av Ingemar Hjorth och Leif Bjelm 1974-1978.

Fågelskydd.
Fågelsjöarna Barkerydssjön och Ryssbysjön har tillsammans med Nässjö ornitologklubb varit föreningens skötebarn under många år. 1964 jaktfredades Ryssbysjöns södra del efter en framställan till markägaren Nässjö pastorat. I flera skriftväxlingar med länsstyrelsen har man på olika sätt sökt skydda fågellivet i Ryssbysjön. Man har bl.a. krävt bevarande av vassruggarna och förbud mot motorbåtstrafik.

Höglandsleden.
Under sensommaren 1973 väckte föreningens dåvarande kassör, skogsvårdskonsulent Kjell Andersson, ett förslag om att anlägga en vandringsled mellan Lövhult och Hok. Den 18 september 1974 beslöt styrelsen att åta sig huvudmannaskapet för den s.k. Höglandsleden. Man begärde igångsättningstillstånd hos länsstyrelsen samt 200 dagsverken för utförandet. Höglandsleden blev en klar succé och Nässjö kommun övertog huvudmannaskapet för leden den 24 februari 1977.

Bråna äng.
Varje år sedan 1976 lägger vi ner mycket arbete på att sköta Bråna äng. Det innebär att vi fagar på våren, slår med lie i augusti och röjer under vintern. Vi har också byggt en riktig smålandsgärdsgård utmed Gamla Eksjövägen.

Handla Miljövänligt.
Vid miljövänliga veckan på hösten, vecka 40, har vi tidigare under många gjort butiksundersökningar för att se hur stor del av butikens varor som har varit miljömärkta. Några av åren delade vi också ut diplom till Nässjö bästa miljöbutik.

Värd för riksföreningens årsmöte 1995.
Flera hundra delegater kom från hela Sverige till årsmötet i Nässjö. Under årsmötet hade Nässjö kretsen ett särskilt program för de barn som följt med sina föräldrar. Både årsmötet och det speciella programmet för barnet blev mycket uppskattade.

Namninsamling mot Trollskogen i Lövhult.
Under våren 1996 arbetade vi med att försöka stoppa den planerade ”Trollskogen” i Lövhult, för att bevara Lövhult som rekreationsområde. Vi samlade bl.a. in över 4000 namn på protestlistor.  Trollskogsprojektet stoppades under hösten samma år.