Knutstorp

KnutstorpBotaniker_420

Naturvårdsområdet Knutstorp är ett vidsträckt, artrikt och vackert odlingslandskap, format av inlandsisens avsmältning.

Det variationsrika landskapet med sin intressanta terräng är unikt i södra Sverige och har ett stort värde för såväl fåglar som växter.

Knutstorp ligger i Nässjö kommun och området ingår till viss del i den så kallade Almesåkraserien som består av mäktiga sand- och grusavlagringar som avsattes i samband med att en glaciär låg kvar i dalgången vid tiden för inlandsisens avsmältning.

KnutstorpLövträd_420
Avlagringarna har gett upphov till en näringsrik jordmån och är den främsta anledningen till områdets fina flora. Prästkrage, nattviol och getrams är exempel på näringskrävande örter som växer i Knutstorp.

KnutstorpKullar_420
Det mest intressanta med Knutstorp är kanske landskapets former. I den norra delen utbreder sig ett isälvsdelta mellan två moränhöjder. Deltat bildades i ett läge då inlandsisen låg stilla. Sydväst om Knutstorps säteri finner man en flack, öppen betesmark med raviner som bildades av isvattenströmmar i ett senare skede av isavsmältningen.

KnutstorpOrmbunkar_420
Nordöst om säteriet ligger den så kallade tappningsrännan som eroderades fram av isens smältvatten. I rännans botten ligger nu ett alkärr.