Esperyd

MapEsperyd

Kör gamla Jönköpingsvägen genom Äsperyd . 1  km efter kyrkan sväng V mot Rödja. Parkera efter c a 500 m.
Många fornminnen i form av bl a rösen och domarringar finns i området , särskilt längs grusåsen. Ett av dom största rösena från bronsåldern  är den s k ” Kyrkan i skogen”, (markerad med”x”)  i ett vackert, glest tallbestånd .
En del av fornlämningarna daterar sig ända tillbaka till stenåldern.
Ängsmarkerna är bevuxna med backsippa, vårveronika, kattfot, blåmunkar och nattviol samt flera starr-arter.

FlowerEsperyd