Kompl. samrådsyttrande ang Storesjön-reservvattentäkt 2021-01.

  Underteckad  Naturskyddsföreningen i Nässjö vill här lämna följande kompletterande yttrande: ”Föreningen är helt överens med det  kompletterande yttrande, som lämnats 2020-12-22 av Bodafors Fiskevårdssällskap,  Storesjöns Fiskevårdsområde och EMÅNS  Ekomuseum. Vi vill då särskilt framhålla följande: ”Bristande samrådsförfarande. Under 2019 har samråd skett 18/10, 22/10 och30/10. Utefter Emån finns ett antal fastighetsägare/ fiskerättsinnehavare som i […]

Läs mer

Samrådsyttrande ang Storesjön 2019-11.

Nässjö Naturskyddsförening lämnar härmed följande samrådsyttrande kring frågan om Storesjön som reservvattentäkt: Vi ansluter oss till de synpunkter, som lämnats av Bodafors Fiskevårdssällskap, Storesjöns Fiskevårdsområde, Emåns EKO-museum samt Fiskeklubben Grimmen daterat 2019-11-02. Vi har tidigare lyft riskerna för vattenflödet i Emån, sedimenttransport p g a varierande vattennivåer och tillflödesminskning p g a klimatförändringarna. Nässjö Naturskyddsförening […]

Läs mer

Storesjön som reservvattentäkt?

LÄNSTYRELSEN i Jönköpings Län har uttalad sig angående Nässjö Affärsverks planer på att använda STORESJÖN som RESERVVATTENTÄKT för Nässjö . ”YTTRANDE Datum 2021-01-11 Beteckning 531-7329-2020 Sida 1/3 Nässjö Affärsverk genom elena.viden@sweco.se Olof Enghag Enheten för naturskydd och tillsyn 010-2236528 Länsstyrelsen i Jönköpings län | Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping | Postadress 551 86 Jönköping Telefon 010-22 36 000 […]

Läs mer

Samråd med SKANSKA ang täkten i Forserum.

Samråd Skanska Krökesbo 1:26 m.fl. Nässjö Naturskyddsförening har tagit del av samrådsunderlaget för fastigheterna Krökesbo 1:26 m.fl. Vi konstaterar att riskerna för grundvattenpåverkan inom ett stort område är påtagliga när man jobbar ner täktbotten så djupt under nuvarande grundvattenyta som planerat. Sökandes bedömning att det enbart blir i täkten och dess närmaste omgivning som grundvattenytan […]

Läs mer