Fagertofta gravfält

MapFagertoftaGravfält

© Licensgivare, Geodatasamverkan 109-2012/4174

 

Kör vägen mot Solberga. Sväng höger i Fagertofta vid skylten ”Gravfält 1 km”. Kör till vägs ände och parkera vid infoskylt.

Åt Ö ängsmark med ett flertal fasta fornlämning som domarringar, treuddar mm som härstammar från bronsålder-järnålder 1800 f Kr- 700 e Kr. En offerkälla finns söder om parkeringen.

Åt N ligger Fagertofta branter, delvis stupbrant och med blockrik terräng. Den brantaste delen har kallats ”Ättestupan”. Under denna kan man se resterna av en gammal hålväg.

Berggrunden är diabas och Almesåkraseriens bergarter, vilket gynnar den botaniska mångfalden.

Området är skogbevuxet med gran och en del kraftiga aspar samt hasselbestånd.

I området växer blåsippor, harsyra, trolldruvarödbläratandrot, vårärt, skogstry, vispstarr och hässlebrodd och strax N om P-platsen ett bestånd flocknäva. På asparna trivs  lunglav.