Bäckafall

Miljön i naturreservatet Bäckafall är mycket varierad och har under årens gång använts till både odling, skogsbruk och bete. Gammal granskog blandas med våtmark, öppna betesmarker och åkermark. Här finns en stor artrikedom med flera ovanliga växter och insekter.

BäckafallSkog_420
Skogen består till största delen av äldre granskog som växer på frisk mark. Området är ganska platt, men det finns sänkor där vattenkällor gör marken fuktig. Där växer sumpskog med både gran och lövträd. Här och där i reservatet står ensamma grova tallar. Ett område består av gamla kraftiga aspar och där finns också mycket död ved

Odling och bete
Bäckafallskor_420
Bäckafall har under lång tid använts för skogsbruk och bete.
Strax söder om reservatsgränsen låg tidigare torpet Ingridtorp. Torpet finns inte kvar idag. I början av 1800-talet användes marken närmast torpet till odling och större delen av markerna utanför betades. Nu har skogen tagit över mycket av den gamla åkermarken och betesmarken. Vid en ledningsgata som går genom reservatet finns det dock öppna hagmarker som fortfarande betas. Skogen är bitvis ganska gles och man kan se spåren efter den tidigare betesperioden.

Ovanliga arter trivs

BäckafallBlomma_420
Naturen i Bäckafall ger flera ovanliga lavar, svampar och mossor möjlighet att leva här, exempelvis aspgelélav, gytterlav, vedticka, långfliksmossa och västlig hakmossa. I östra kanten av reservatet står en gammal omålad lada, och de obehandlade väggarna är en viktig växtplats för lavar. Många insekter, till exempel hornssteklar och långhorningar, trivs i den döda ved som finns på olika platser i reservatet. På den betade hagmarken växer bland annat slåttergubbe, ängsvädd, brudborste och jungfrulin.

Bäckafall är naturreservat för att bevara den omväxlande naturen och för att även i fortsättningen ge ovanliga växter och djur möjlighet att leva här.

Nässjö kommuns första naturreservat

BäckafallKälla_420
Bäckafall är första naturreservatet i Nässjö kommun. Det beslutade Länsstyrelsen onsdagen den 24 maj 2006.

Området är 67 hektar stort och ligger fyra kilometer sydväst om Nässjö. Syftet med naturreservatet är att bevara en gammal granskog. I granskogen finns källstråk där det växer sumpskog. Det står också stora och resliga aspar i skogen, vilka är viktiga för bland annat lavar.

Ett av målen för skötseln av reservatet är att få tillbaka djur som betar i skogen. En betad skog blir ljus och luftig och är till nytta för många arter. Ett annat mål är att anlägga en strövstig genom reservatet för att göra området till ett intressant utflyktsmål, bland annat för Nässjöborna.